A személyes adatok védelmének feltételei

I. Alapvető rendelkezés

1. A személyes adatok kezelője az egyének személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (7) bekezdése értelmében ( (a továbbiakban: „GDPR”) Zelená Země s.r.o. Azonositó 24728993, székhellyel Wuchterlova 523/5, Praha 6 (a továbbiakban: „ügyintéző”).

2. Az adminisztrátor elérhetőségei a következők

Cim: Wuchterlova 5,160 00, Prága 6 -> 6. emelet

Email: info@cannadorra.hu 

Telefon: +420 212 812 670

3. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy adott azonosító, például név, azonosító szám, helyadatok, hálózati azonosító vagy egy vagy több konkrét fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális , az adott természetes személy gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

4. Az adminisztrátor nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt. A megbízott elérhetőségei a következők

 

II. A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

1. A rendszergazda feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket a rendszergazda a megrendelés teljesítése alapján szerzett.

2. Az adminisztrátor feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

 • az Ön és a rendszergazda közötti szerződés teljesítése a 6. cikk (1) bekezdésének levele szerint b) GDPR,
 • az adminisztrátor jogos érdeke a közvetlen marketing biztosításában (különösen a kereskedelmi közlemények és hírlevelek küldésében) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint f) GDPR,
 • Az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében a) GDPR az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. § (2) bekezdésével összefüggésben arra az esetre, ha árut vagy szolgáltatást nem rendeltek meg.

 2. A személyes adatok kezelésének célja az

 • megrendelésének rendezése, valamint az Ön és a rendszergazda közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok megadása nélkül nem köthető a szerződést, vagy teljesítse azt,
 • üzleti üzenetek küldése és egyéb marketingtevékenységek elvégzése.

 3. A GDPR 22. cikke értelmében nincs / egyéni automatikus döntéshozatal az ügyintéző részéről. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

 

IV. Adatmegőrzési időszak

1. Az adminisztrátor személyes adatokat tárol

 • az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint e szerződéses jogviszonyokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • mindaddig, amíg vissza nem vonják a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulást, de legfeljebb…. év, ha a személyes adatok kezelése hozzájárulás alapján történik.

 2. A személyes adatok megőrzési idejének letelte után az Adatkezelő a személyes adatokat törli.

 

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei személyek

 • szerződés alapján termékértékesítésben / szolgáltatásnyújtásban / fizetésben részt vesz,
 • e-shop üzemeltetési szolgáltatások (Shoptet) és egyéb szolgáltatások nyújtása az e-shop üzemeltetésével kapcsolatban,
 • marketing szolgáltatások nyújtása.

 2. Az adatkezelő nem / szándékozik továbbítani a személyes adatokat harmadik országba (nem uniós országba) vagy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok harmadik országokban címzettjei levelezési/felhőszolgáltatók. 

 

VI. Az Ön jogai

1. A GDPR -ban meghatározott feltételek mellett Ön rendelkezik

 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke értelmében,
 • a személyes adatok helyesbítésének joga a GDPR 16. cikke értelmében, vagy a feldolgozás korlátozása a GDPR 18. cikke szerint.
 • a személyes adatok törlésének joga a GDPR 17. cikke értelmében.
 • a GDPR 21. cikke szerinti kifogásolási jog a feldolgozás ellen a
 • az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke szerint.
 • a jogot, hogy írásban vagy elektronikus úton visszavonja a feldolgozáshoz adott hozzájárulását a jelen feltételek III. cikkében meghatározott adminisztrátor címére vagy e -mail címére.

 2. Joga van továbbá panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

 

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.

2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett különösen az adattárak és a személyes adatok papíralapú tárhelyeinek védelme érdekébeen

3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

 

VIII. Záró rendelkezések

1. Az online megrendelési űrlapon leadott megrendeléssel Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és teljes mértékben elfogadja azokat.

2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha az online űrlapon keresztül ellenőrzi beleegyezését. A hozzájárulás ellenőrzésével Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és teljes mértékben elfogadja azokat.

3. Az ügyintéző jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A jelen szerződési feltételek új változatát közzéteszik a weboldalukon, és ezzel egyidejűleg a jelen szerződési feltételek új változatát is elküldjük Önnek az Ön által az adminisztrátornak megadott e-mail címre.

 

Ezek a feltételek 2021. május 11 -én lépnek hatályba.